Free songs

Društva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VRBINAR – www.vrbinar.si; www.facebook.com/drustvovrbinar/

KD Drugi oder – www.facebook.com/drugi.oder

PGD Brežice okolica – www.gasilskazveza-brezice.si/pgd/pgd-brezice-okolica/

Čebelarsko društvo –

ŠD Brezina – stdbrezina@gmail.com

in naša FB stran: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003881208583  (  za dostop klikni na povezavo )

Tenis center Brezina –

PREDSTAVITEV DRUŠTVA: Športno turistično društvo Brezina

Sedež: Brezina 39, 8250 Brežiice

E-mail: stdbrezina@gmail.com

Spletna stran:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003881208583

Predsednik društva (kdo in telefonska) : Lidija Novak 031/582-790

Tajnik društva (kdo in telefonska): Tadej Pavlič 041/773-621

Opredelitev dejavnosti in cilji društva:

o   skrbi za vključevanje zainteresiranih občanov in mladine v članstvo društva,

o   združevati športnike, rekreativne športnike in prijatelje športa z namenom možnosti organiziranja športno-rekreativnih aktivnosti,

o   skrbeti za množičnost in popularizacijo športno–rekreativnih aktivnosti,

o   skrbeti za vzdrževanje nepremičnin društva, inventarja, športnih rekvizitov in drugih športnih objektov,

o   ustvarjati pogoje za športno–rekreacijsko, kulturno in družabno življenje članov,

o   uresničevanje ustavnih določil, stališč in sklepov iz programa društva,

o   popularizacija in razvoj športa v občini in širši družbeni skupnosti,

o   pospeševanje in razvijanje množičnost v telesni kulturi ter s tem krepitev zdravja delovnih ljudi,

o   s svojo dejavnostjo spodbujati člane v skromnosti, samostojnosti, disciplini vzajemnosti ter medsebojnem spoštovanju,

o   sodelovanje na športnih prireditvah,

o   sodelovanje s sorodnimi društvi v ožji in širši okolici,

o   spoštovanje in uveljavljanje načel »fair–playa«,

o   vzgoja otrok in mladostnikov na vseh športnih področjih in njihovo vključevanje v zdrav način preživljanja prostega časa,

o   organizacija kvalitetnih športnih prireditev ter sodelovanje na prireditvah, ki jih organizirajo ostale športne ali druge organizacije,

o   skrb za varnost udeležencev prireditev in zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje društva,

o   povezovanje in vzdrževanje stikov z drugimi športnimi organizacijami v občini Brežice in Krško.

o   agencijske posle s področja dejavnosti društva,

o   gostinskimi storitvami na prireditvah, ki jih organizira društvo

o   prodajo izdelkov umetne in domače obrti,

o   izdaja in založba turistično informativnih edicij,

o   organizacija turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih in drugih prireditev kot svojo pridobitno dejavnost.

o   sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih, zabavnih in drugih prireditev ter manifestacij v organizaciji drugih društev in institucij

o   organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,

o   usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov,

o   dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležji,

o   vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter ediciji turistično propagandnega značaja,

o   opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma,

o   varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanja ljudskih običajev,

o   sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,

o   splošna propaganda in informacijska dejavnost.

o   s predavanji, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbi za turistično vzgojo svojega članstva in ostalega prebivalstva,

o   pospešuje rekreacijo in iniciativni turizem med krajani svojega okolja,

o   se zavzema za varstvo naravnih in kulturno – zgodovinskih spomenikov in celotne krajine in se vključuje v akcije za varstvo okolja,

o   samostojno ali z drugimi subjekti sodeluje pri turističnem urejanju svojih krajev,

o   daje pobude za vključevanje naravnih in drugih, za turizem pomembnih objektov, v turistično ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turističnih objektov in prostorov,

o   spremlja in proučuje problematiko turizma in njegovega razvoja ter predlaga pristojni krajevni skupnosti, občinski skupščini, pravnim osebam in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za izboljšanje in razvoj turizma,

o   organizira in sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih,

o   družabnih in drugih prireditvah, ki pospešujejo turistično dejavnost,

o   v sodelovanju s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami se zavzema za razvoj kmečkega turizma oziroma turizma na vasi,

o   sodeluje na razpravah o razvojnih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih, zlasti pri programih turističnega razvoja svojih krajev in območja,

o   se povezuje z drugimi društvi in organizacijami, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k izboljšanju turizma.

Sodelovanja in partnerji:

KS Šentlenart, Športna in turistična društva v občini Brežice, lokalnim prebivalstvom, lokalnim podjetjem.

error: Zaščitena vsebina !!